مدیریت: سید مرتضی حسینی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گرانیت، تراورتن و…)

وب سایت: www.naasr.ir
تلفن: 025-37222769
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر7، روبروی آجرماشینی
تلفن همراه: 0912-1511403
قم، جاده کاشان، کیلومتر7، روبروی آجرماشینی
025-37222769