مدیریت: آقاجانی

تولیدکننــده: ســنگ تراورتــن عباسآباد (آتشکوه، شکلاتی، سیلور و کرم)

تلفن: 031-33804637
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
تلفن همراه: 0913-1290791 , 0913-1190216
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-33804637