مدیریت: حاج رضا نادری

تولیدکننده: مرمریت طوسی لاشتر و سیاه

نجفآباد

آدرس ایمیل: naderi1345@gmail.com
وب سایت: www.tejarat21.com
نمابر 03137782221
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، 5 کیلومتر بعد از بهارستان، معادن لاشتر
تلفن همراه: 0913-1323351
اصفهان، 5 کیلومتر بعد از بهارستان، معادن لاشتر