مدیریت: نقاشان

عرضه کننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(گرانیت، مرمریت، تراورتن)

تلفن: 051-36650858
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو،) آزادی 113، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-5031250 , 0915-1130537  
مشــهد، بزرگراه آســیایی (سنتو،) آزادی 113، شهر سنگ
051-36650858