مدیریت: حسین محمدی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 031-42524081
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، خیابان  8مرکزی
تلفن همراه: 0913-3312889
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، خیابان  8مرکزی
031-42524081