مدیریت: مختاری

تولیدکننده:تراورتن، مرمریت

تلفن: 56236172 -021
نمابر 55040440 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلواربوستان، گلبن6
تلفن همراه: 1768391 -0912 (محمد مختاری) و 1956118-0912(امیر مختاری)
اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلواربوستان، گلبن6
56236172 -021