نقشینه نگار محلات

نقشینه نگار محلات

مدیریت: مجتبی صفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

تزئیناتی (تراورتــن حاجیآباد، دره بخاری،

مرمریت) تایل و اسلب

آدرس ایمیل: torghe.m@gmail.com
نمابر 43223957 -086
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
تلفن همراه: 0918-8665049
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، خیابان صدریه6
0918-8665049