مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی و تزئینی (مرمریت)

تلفن: 031-33804362
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1016951
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33804362