مدیریت: دعائی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: naghshejahan11@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 4 جاده شــاندیز، نبش مدرس 21
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، فاز 2، ابتدای خیابان گچ
تلفن همراه: 0915-5775077 , 0915-3193375
کیلومتر 4 جاده شــاندیز، نبش مدرس 21
0915-5775077 , 0915-3193375