مدیریت: جعفری

تلفن: 0253-2920015
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جــاده قدیم قــم- اصفهان، کیلومتر، 6جنب کارخانه نخ و پشم ابجد
قــم، جــاده قدیم قــم- اصفهان، کیلومتر، 6جنب کارخانه نخ و پشم ابجد
0253-2920015