مدیریت: رحیمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، مرمریت خوی)

تلفن: 021-56235095
نمابر 021-56231796
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلــوار نارنجســتان، گلبرگ1، پلاک 10
تلفن همراه: 0913-3112274
تهــران، جــاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلــوار نارنجســتان، گلبرگ1، پلاک 10
021-56235095