مدیریت: حسن مختاری

تولیدکننده: چینی الیگودرز و تراورتن کرم

 

 

تلفن: 031-42523865
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، شــهرک صنعتی رضوان شهر، فاز 3، خیابان چهارم غربی
تلفن همراه: 0913-3310688
اصفهــان، شــهرک صنعتی رضوان شهر، فاز 3، خیابان چهارم غربی
031-42523865