مدیریت: عباس مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی و صادراتی

آدرس ایمیل: namakar.stone@yahoo.com
نمابر 021-55202418 , 021-55202559
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، بلوار غدیر، مقابل راه اصلی، شرکت نفت شهر سنگ، نبش خیابان هفتم نرگس (سنگبری نماکار)
تلفن همراه: 0912-1121732 , 0910-1121732
جاده قدیم قم، بلوار غدیر، مقابل راه اصلی، شرکت نفت شهر سنگ، نبش خیابان هفتم نرگس (سنگبری نماکار)
021-55202418 , 021-55202559