مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (بورس مرمریت هرسین)

تلفن: 031-42524118
نمابر 031-42524119
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، خیابان پنجم غربی
تلفن همراه: 0913-2896736
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، خیابان پنجم غربی
031-42524118