نمایشگاه سنگ سید

نمایشگاه سنگ سید

مدیریت: سید حسین مفتاح

عرضهکننده: تراورتــن، گرانیت، مرمریت و

نیریز

تلفن: 051-36679512 , 051-36775971
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، بین آزادی 113 و111
تلفن همراه: 0915-5039512
مشهد، بزرگراه آسیایی، بین آزادی 113 و111
051-36679512 , 051-36775971