مدیریت: حب علی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33802558
نمابر 031-33800289
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
تلفن همراه: 0913-3072849
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 16
031-33802558