مدیریت: شفیعی

تولیدکننده: تراورتن ومرمریت

آدرس ایمیل: info@namasazco.com
وب سایت: www.namasazco.com
تلفن: 0253-3443939
نمابر 0253-3443294
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، شهرسنگ امید، امیرکبیر دوم، گلشن2
تلفن همراه: 0912-3518770 , 0912-1539075 , 0912-9527035
قم، جاده قدیم کاشان، شهرسنگ امید، امیرکبیر دوم، گلشن2
0253-3443939