مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: تراورتن و گوهره خرمآباد

تلفن: 025-36647477-9 , 025-36647470 , 025-36647510-11
نمابر 025-36647478
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
تلفن همراه: 0912-1537672
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
025-36647477-9 , 025-36647470 , 025-36647510-11