مدیریت: زارع

نمابر 035-32372039
آدرس دفتر مرکزی: یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان‌آباد
تلفن همراه: 0913-1513089
یزد، میبد، شهرک صنعتی جهان‌آباد
0913-1513089