مدیریت: طاهران

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33801883
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین 26 و34، جنب خیابان جدیدالاحداث
تلفن همراه: 0913-1177595 , 0913-1112199
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین 26 و34، جنب خیابان جدیدالاحداث
031-33801883