مدیریت: علیرضا آقا محمدی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 086-43236296
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی محــلات (ارقده)، خیابان زنبق غربی، سنگبری نماپارس
تلفن همراه: 8661219 -0918
شــهرک صنعتی محــلات (ارقده)، خیابان زنبق غربی، سنگبری نماپارس
086-43236296