مدیریت: حسین مختاری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 6640360 -0251
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
تلفن همراه: 5521680 -0912
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر7
6640360 -0251