مدیریت: فریدون مجیدی پور

تولیدکننده: تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
تلفن همراه: 0913-1192501
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
0913-1192501