مدیریت: جواد زارع

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

تلفن: 051-36669149
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، شهر ســنگ، آزادی 111، جراح 1، میلان دوم، سمت چپ، سه قطعه مانده به آخر سمت راست
تلفن همراه: 0915-5138603
مشــهد، شهر ســنگ، آزادی 111، جراح 1، میلان دوم، سمت چپ، سه قطعه مانده به آخر سمت راست
051-36669149