مدیریت: دادخواه

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55065618
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شوش، چهارراه بعثت، 20 متری وفا، جنب سنگ بیستون
تلفن همراه: 0912-8167359
تهران، میدان شوش، چهارراه بعثت، 20 متری وفا، جنب سنگ بیستون
021-55065618