مدیریت: روزبه قاسمی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 6647498 -0251
نمابر 6647516 -0251
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم تهران، کیلومتر 10
تلفن همراه: 7530581 -0912 و 4483397-0912
جاده قدیم تهران، کیلومتر 10
6647498 -0251