مدیریت: نوجوان

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن، مرمریت، گرانیت)

تلفن: 051-35420796, 051-36574643
آدرس دفتر مرکزی: آزادی 111، جراح 3
آدرس کارخانه: کیلومتر 18جاده قوچان، کوچه کاشی فیروزه
تلفن همراه: 1106310 -0915 (مدیریت) ,5088428 0915 , 3192530 0915
آزادی 111، جراح 3
051-35420796, 051-36574643