موقعيت: كيلومتر 16 غرب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت شهاب سنگ

آدرس بهرهبردار: قروه، خيابان مطهری، پلاک 106

كد پستی: 66176-737598