مدیریت: ماهوش

تولیدکننــده: گرانیت مشــکی نطنز و دانه

اناری بیرجند

تلفن: 031-33802246
نمابر 031-33800274
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-2175240
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802246