مدیریت: بلخاری

تولیدکننده: مرمریت کرم پارادیس بلخاری

تلفن: 031-33802557
نمابر 031-33807315
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1120200 , 0913-2220200 , 0913-1118514
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802557