مدیریت: دهقانی

تولیدکننده:چینی الیگودرز

آدرس ایمیل: nozohorstone@gmail.com
وب سایت: www.nozohorstone.ir
تلفن: 32425016 -025
نمابر 32425017 -025
آدرس دفتر مرکزی: قــم، بلوار الغدیر، روبروی بوســتان علوی، کوچه 49
تلفن همراه: 0912-5538814
قــم، بلوار الغدیر، روبروی بوســتان علوی، کوچه 49
32425016 -025