مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 031-33800516
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1123788
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 38
031-33800516