نوین سنگ اسپادانا

نوین سنگ اسپادانا

مدیریت: آقا محمدی

تولیدکننده: ســنگ مرمریت و تراورتن به

صورت کوپ و بریده

آدرس دفتر مرکزی: آدرس معــدن مرمریت و ترومیت سفید: روستای نیک‌آباد
تلفن همراه: 2245197 -0912 (آقا محمدی)
آدرس معــدن مرمریت و ترومیت سفید: روستای نیک‌آباد
2245197 -0912 (آقا محمدی)