مدیریت: محمد نقی جعفری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36647425
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر9
تلفن همراه: 0912-1538360
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر9
025-36647425