مدیریت: احمد جوادی

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

تلفن: 56235023 -021
نمابر 56235025 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن5
تلفن همراه: 1055648 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن5
56235023 -021