مدیریت: فرجی

تولیدکننده: لوازم کمپرسورهای صنعتی و معدنی و تعمیرات کمپرسور

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید فاطمی (تیموری) روبروی شیرینی سرای شیرفرد، پلاک6
تلفن همراه: 0912-3016952
تهران، خیابان قزوین، خیابان شهید فاطمی (تیموری) روبروی شیرینی سرای شیرفرد، پلاک6