مدیریت: مشکانی

تولیدکننده: تراورتن کرم و رنگی

تلفن: 086-44247270-1
آدرس دفتر مرکزی: دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، خیابان 6خیابان میخک
تلفن همراه: 0918-1664107 , 0911-1779241
دلیجــان، شــهرک صنعتی بوعلی، خیابان 6خیابان میخک
086-44247270-1