مدیریت: کندری

تولیدکننده: انواع ســنگهای مرمریت

 

تلفن: 031-33808275
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان40، فرعی 40
تلفن همراه: 0913-1017449
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان40، فرعی 40
031-33808275