مدیریت: قوره یان

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن

گردوئی، عسلی، ســفید عباسآباد، قرمز و

لیمویی و سیلور آذرشهر، مرمریت ابرکوه

تلفن: 035-32633205-6
نمابر 035-32633207
آدرس دفتر مرکزی: یزد، کیلومتر12جاده تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-3542130
یزد، کیلومتر12جاده تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
035-32633205-6