موقعيت: 82 كيلومتری شمال شرق همدان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركتآبادگران نوآفرین