مدیریت: علیرضا مطلبی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای مرمریت

تلفن: 031-42524112
نمابر 031-42524113
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان 4شرقی
تلفن همراه: 0913-1314735 , 0913-2322370
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان 4شرقی
031-42524112