نگین سنگ محلات

نگین سنگ محلات

مدیریت: یاری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

آدرس ایمیل: sange_negin@yahoo.com
تلفن: 086-43222625
نمابر 086-43234282
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، دو راهــی آبگــرم، قطب صنعتــی صدریــه، خیابــان صدریــه 6
محــلات، دو راهــی آبگــرم، قطب صنعتــی صدریــه، خیابــان صدریــه 6
086-43222625