نگین صنایع سنگ

نگین صنایع سنگ

مدیریت: محمدرضا جمشیدیان

تولیدکننده: پولیش، هوند، چرمی، آنتیک،

چیزل

آدرس ایمیل: info@neginstone.com
وب سایت: www.neginstone.com
تلفن: 031-33807123, 031-46412211
نمابر 031-33802256 , 031-46412455
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآبــاد، خیابان 20، اولیــن چهارراه، سمت چپ / اصفهان، شهرک صنعتی سگزی
تلفن همراه: 0913-3119449 , 0913-1185343
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآبــاد، خیابان 20، اولیــن چهارراه، سمت چپ / اصفهان، شهرک صنعتی سگزی
031-33807123, 031-46412211