مدیریت: علی صفری

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 025-36551600
نمابر 025-36557440
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، نرسیده به پل
تلفن همراه: 0912-1539108
قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید، نرسیده به پل
025-36551600