نوع سنگ: گرانيت

موقعيت: 65 كيلومتری شمال شرقی سقز

بهرهبردار: شوذب جباری

آدرس بهرهبردار: كردستان، قروه، كيلومتر 10 جاده سنندج، شهرک صنعتی فاز 1

نمابر 087-35248011-12 : 087-35248001
تلفن همراه: 0918-1717099 : 0918-1717100