مدیریت: اسماعیل جعفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 025-32425022
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم اصفهان، کیلومتر 3، بلوار الغدیر، کوچه 49، مقابل بوستان علوی
تلفن همراه: 0912-1510991
قم، جاده قدیم اصفهان، کیلومتر 3، بلوار الغدیر، کوچه 49، مقابل بوستان علوی
025-32425022