مدیریت: سید مهدی آبیار

تولیدکننده: مرمریت مرودشت

تلفن: 051-36654747
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، انتهای میلان، سمت راست، قطعه چهارم
تلفن همراه: 0915-3252769
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی113، انتهای میلان، سمت راست، قطعه چهارم
051-36654747