مدیریت: عزیزی

تولیدکننده: تراورتن

وب سایت: www.stonenegin.com
تلفن: 025-33440003
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جــاده قدیم کاشــان، خیابان امیرکبیریکم، گلبن 1
تلفن همراه: 0912-8513310
قــم، جــاده قدیم کاشــان، خیابان امیرکبیریکم، گلبن 1
025-33440003