مدیریت: دانش پژوه

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 031-34207837
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتر 12جاده بروجرد، جنب کارخانه آسفالت جهاد
تلفن همراه: 0912-1088614
لرســتان، دورود، کیلومتر 12جاده بروجرد، جنب کارخانه آسفالت جهاد
031-34207837