مدیریت: غفار گیاهی

توزیع کننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان شهید بابایی، حکیمیه، بازار سنگ بابایی
تلفن همراه: 0919-6012494 * 0912-3770603
تهران، اتوبان شهید بابایی، حکیمیه، بازار سنگ بابایی